Ons kantoor

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2017

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. MOZAB: degene die de opdracht aanneemt en daarbij naar de onderhavige
voorwaarden verwijst, te weten MOZAB belasting- en arbeidsrecht advies.
2. Opdrachtgever: degene(n) die aan MOZAB opdracht heeft (hebben) gegeven tot
het verrichten van werkzaamheden.
3. Beroepsbeoefenaar: de persoon, in loondienst of anderszins werkzaam bij
MOZAB die voor MOZAB de opgedragen werkzaamheden uitvoert.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever of derden aan MOZAB ter beschikking
gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door MOZAB worden verleend. Uitsluitend MOZAB is Opdrachtnemer, nimmer enige aan MOZAB verbonden natuurlijke of
rechtspersoon. Niet alleen MOZAB, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de
uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden
een beroep doen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle opdrachten komen tot stand met MOZAB, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
De werking van artikel 7:404 BW wordt derhalve uitgesloten. Ook de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, welk artikel een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. MOZAB garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen. Aan (gedeeltelijke) niet-naleving door MOZAB of een beroepsbeoefenaar
van de voor hen/hem geldende regelgeving, inclusief beroepsregels, kan Opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.
2. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden zal MOZAB meerwerk niet uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.

ARTIKEL 4: AANVANG WERKZAAMHEDEN
1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij of een derde voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen. Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht ontwijfelbaar onmogelijk is, zal MOZAB slechts wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken, indien, nadat aan MOZAB na de termijnoverschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden is gesteld, na het verstrijken van die nadere termijn de uitvoering van de werkzaamheden om aan MOZAB toe te rekenen omstandigheden nog niet voltooid is.

ARTIKEL 5: INFORMATIEVERSCHAFFING
1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die MOZAB aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat MOZAB die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende
opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als door MOZAB gewenst en bovendien zo tijdig dat MOZAB de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan MOZAB al die informatie en bescheiden te verstrekken, die MOZAB nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten te kunnen naleven.
2. Opdrachtgever overlegt alleen kopieën en geen originele stukken, die MOZAB aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat MOZAB die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende Opdracht. Opdrachtgever zal de overlegde stukken al dan geen kopieën niet retour ontvangen van MOZAB.
2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover MOZAB in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan MOZAB ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van
opdracht anders voortvloeit, is MOZAB niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door MOZAB van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever MOZAB van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
4. Indien Opdrachtgever, anders dan door toedoen van MOZAB, tekortschiet in de naleving door Opdrachtgever van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor MOZAB extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra
werkzaamheden en schade aan MOZAB te vergoeden. Indien sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarmee MOZAB geen rekening kon houden bij de afgifte van haar offerte of bij verzending van haar opdrachtbevestiging, komen de extra kosten die daardoor ontstaan voor rekening van Opdrachtgever.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 6: HONORARIUM
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor die werkzaamheden bij MOZAB gangbare tarief/kosten. De verschuldigdheid van honorarium is niet hiervan afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
2. MOZAB heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is MOZAB gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en MOZAB hierover andere afspraken hebben gemaakt.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Het uitvoeren van de opdracht door MOZAB omvat nimmer enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij MOZAB berusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht behoren uitsluitend toe aan MOZAB.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waarin intellectuele eigendomsrechten van MOZAB zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan MOZAB gebruiksrechten heeft verworven – waaronder mede zijn begrepen ontwikkelde bestanden, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van MOZAB, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren
of te exploiteren.

ARTIKEL 8: BETALING
1. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan MOZAB verschuldigd is, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door MOZAB aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen zeven dagen na de factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die MOZAB dient te maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien is MOZAB bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan Opdrachtgever, op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen. Indien MOZAB als gevolg van voormelde opschorting extra kosten
moet maken om op een later tijdstip de opdracht alsnog uit te voeren, komen die extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van MOZAB daartoe aanleiding geeft, is MOZAB gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door MOZAB te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is MOZAB gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan MOZAB uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
1. MOZAB is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door MOZAB uit hoofde van die verzekering te dragen eigen risico.
Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van MOZAB beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan of voor een duur van langer dan een jaar, wordt het bedrag van het “in rekening gebrachte honorarium” als bedoeld in de voorafgaande volzin gebaseerd op het in rekening gebrachte honorarium in een periode van maximaal zes maanden voorafgaand aan het tijdstip dat de aanspraken van Opdrachtgever aan MOZAB zijn bekend gemaakt.
In geen geval zal de totale schadevergoeding op grond van dit artikel meer bedragen dan € 5.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die aan de opdracht verbonden zijn – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. MOZAB is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door MOZAB.

2. MOZAB is niet gehouden schade te vergoeden:
a. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan MOZAB zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van MOZAB bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat MOZAB bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
b. die het gevolg is van Opdrachtgever of een derde afkomstige onjuiste of onvolledige informatie of bescheiden, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor MOZAB zonder meer duidelijk had kunnen zijn en MOZAB nagelaten heeft Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
c. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen MOZAB en Opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
d. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mail berichten, het onderscheppen van andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
e. die niet schriftelijk is gemeld binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen zes maanden nadat de het handelen of nalaten dat
de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.
3.Op het in de leden 1 en 2 bepaalde kan MOZAB zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen, indien Opdrachtgever een schadevordering geldend maakt, die van een derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis waarvoor MOZAB rechtens aansprakelijk is.
4. Op het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde kunnen zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen de beroepsbeoefenaars, de door deze beroepsbeoefenaars in verband met hun activiteiten voor MOZAB aangehouden rechtspersonen en eventuele andere personen die bij de uitvoering van door Opdrachtgever aan MOZAB verstrekte opdrachten zijn betrokken.
5. De in de voorafgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid
gelden niet voor MOZAB zelf of de beroepsbeoefenaars, indien hen ter zake van het ontstaan van de schade opzet of grove schuld valt te verwijten.

ARTIKEL 15: SLOTBEPALINGEN
1. In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte of opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden die in de offerte of opdrachtbevestiging opgenomen bepalingen.
2. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met MOZAB is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en MOZAB worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter.

Neem vrijblijvend contact met ons op